"Leiwe Öllern, leiwe Liesbeth, leiwen Heinz-Erhard!
Ick woll ju wull fraogen, ow ick mit jure dochter Lieselotte,
dütt Joahr up Pingsten Junggesellen Schütterie fiern draff."